ONLINE
AJÁNLATKÉRÉS

  FŐOLDAL   |   Platán Hotel - Cím: 9600 Sárvár, Hunyadi u. 23. - Telefon: +36 95 320 623

   

ÁSzF

1. A Szolgáltató adatai

Platán Családi Vendéglátó Kft.

Rövidített név: Platán Kft.

Székhelye: 9600 Sárvár, Hunyadi János utca 23.

Telephely: 9600 Sárvár, Hunyadi János utca 23.

Cégjegyzékszám:

Adószám:

2. Általános szabályok

 • Jelen “Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató által működtetett Platán Hotel szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.
 • A hotel által megkötött egyedi szerződések, nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek.

3. Szerződő fél

 • A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
 • Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
 • Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

 • A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
 • A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
 • A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szállodát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
 • A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek

 • Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezés előtti napot megelőző 3. nap, helyi idő szerint 14:00 óráig van lehetőség. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezés előtti napot megelőző 3. nap helyi idő szerint 14:00 óra után megszűnik. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 24:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
 • A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.
 • Visszautalás: A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződő fél általi lemondása esetén a befizetett előleg lemondási feltételek szerinti összegét kizárólag banki átutalással fizeti vissza. A Szolgáltatónak a visszautalás végrehajtására 30 nap áll rendelkezésére.

6. Árak

 • A Szolgáltató által működtetett szálloda szobaárai (Rack Rate) a szálloda recepcióján kerülnek kifüggesztésre.
 • A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
 • Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

7. Fizetés módja, garancia

 • A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
 • A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására; kérhet hitelkártya garanciát (teljes összeg 50%-a), amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, kérheti előleg megfizetését a fizetendő összeg egy részére vagy annak teljes összegére.
 • A Szerződő fél számlája HUF devizanemben kerül kiállításra és HUF-ban egyenlíthető ki. A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (bankkártya, Széchenyi Pihenő Kártya), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.
 • Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet, illetve annak SZÉP kártyáját/hitelkártyáját terheli.

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 • A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out), kivéve, ha előzetes megbeszélést követően a Szolgáltató a korábbi érkezést (Early check in), illetve a későbbi elutazást (Late check out) nem teszi Szerződő félnek lehetővé. A korábbi érkezés, illetve a későbbi elutazás díját a mindenkori árlista tartalmazza.
 • Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 6:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka díját a Szolgáltató felé meg kell fizetnie.

9. Digitális okmányolvasó és VIZA rendszer

 • A hatályos törvény értelmében a bejelentkezés és szobaelfoglalás feltétele a szálláshely-szolgáltatást igénybevevő személyek személyes adatait igazoló fényképes igazolvány (személyi igazolvány, kártyaformájú vezetői engedély vagy útlevél) átadása érkezéskor a recepción, illetve digitális okmányszkennerrel való rögzítése a szálloda részéről. Minden vendég azonosítására szükséges bemutatni a fényképes okmányt érkezéskor, 2022. december 31-től 14 éven aluli gyermekek esetében is.
 • A hatályos jogszabály szerint – amennyiben a vendég nem adja át érkezéskor a személyi azonosítására szolgáló okmányt, abban az esetben – a szálloda a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszerbe történő adattovábbításra a szálloda 2021. szeptember 1-jétől köteles.
 • A jogszabály alapján megtagadott tartózkodás esetén a szálloda a foglalási visszaigazolásban szereplő előlegre, lemondási vagy módosítási összeg megfizetésére igényt tart.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

 • A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: - a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt - a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít - a Vendég fertőző betegségben szenved. - a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
 • Amennyiben a felek közötti Szerződés “vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

11. Háziállatok

 • A Szolgáltató szálláshelyére háziállat nem vihető be.

12. A vendég betegsége, halála

 • Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
 • A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

13. A Szerződő fél jogai

 • A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
 • A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
 • A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

14. A Szerződő fél kötelezettségei

 • A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
 • A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában, a gyermek által okozott károkért teljes felelősség a szülőt terheli.
 • A Vendég saját ételt, italt nem hozhat be a szálloda közösségi területére.

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

 • A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató kötelezettsége

 • A Szolgáltató köteles: - a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni - a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

17. A Szolgáltató felelőssége

 • A Szolgáltató értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, és az átvételről a szolgáltató és a vendég aláírásával dokumentáció készült.
 • A Szolgáltató parkolójában levő gépjárművekért és a benne hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A szálloda egyéb területein hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

18. Titoktartás

 • A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

19. Vis major

 • Azon ok vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

20. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

 • A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Kapcsolatfelvétel:

Elérhetőségek:

Platán Hotel
9600 Sárvár, Hunyadi u. 23.

Telefon:
+36 95 320 623

E-mail:
orientsuite19@gmail.com

Postacím:
9600 Sárvár, Hunyadi u. 23.

orientsuite19@gmail.com  +36 95 320 623  9600 Sárvár, Hunyadi u. 23.  

Térkép: